Vedtægter

Du kan hente dem som PDF her: VEDTÆGTER2010 (åbner i et nyt vindue)

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV
Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947

Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2. april 1997
Ændring 24. marts 2010 (Revisor)

§ 1 Formål og virke

Foreningen har til formål, at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdes i vedtægt for Kolonihaveforbundet og nærværende vedtægt.

Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre at bestemmelser – som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, tinglyst deklaration eller lejekontrakt vedrørende det samlede haveområde eller enkelthaver – overholdes og respekteres af de i foreningen optagne medlemmer.

§ 2 Medlemmer

Som medlem kan optages personer som samtidig med medlemskabets ikrafttræden lejer en have.
Medlemmer er pligtige til selv at gøre brug af havelodden, medmindre dispensation er opnået i henhold til nærværende vedtægt § 9.
Intet medlem kan være i besiddelse af mere end én have.

§ 3 Kapitalindskud og hæftelse

Ved optagelse som medlem af foreningen skal erlægges et kapitalindskud lig haveloddens anpart i medlemskapitalen, således som denne er opgjort primo regnskabsåret, hvori optagelse finder sted.

I forbindelse med optagelsen erlægges desforuden et optagelsesgebyr, hvis nærmere størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling, og som ikke tilbagebetales ved udtræden.

§ 4 Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne.

§ 5 Det erlagte kapitalindskud kan ikke af 3. mand gøres til genstand for arrest eller eksekution.

§ 6 Lejeafgiften for det enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra de budgetter m.m., som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

§ 7 Havens vedligeholdelse

Lejeren er pligtig til at holde alle bestemmelser efterrettelige, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder lægger på området, ligesom lejeren er pligtig at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser samt de bestemmelser der indeholdes i ”Hovedbestemmelser omfattende haveafståelse i kolonihave-områderne”.

§ 8 Ordensbestemmelser m.m.

Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende indenfor området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

§ 9 Fremleje af havelod m.v.

Brugen af et havelod må ikke uden foreningsbestyrelsens samtykke overlades til andre, hvad enten dette sker med eller uden vederlag til lejeren.
Overtrædelse af denne bestemmelse giver bestyrelsen ret til at gøre brug af lejekontraktens § 7 stk. b.

§ 10 Opsigelse eller ophævelse af medlemskab

Opsigelse eller ophævelse af et medlemskab sker efter bestemmelserne i lejekontrakten.
Opsigelse eller ophævelse af lejekontrakten medfører automatisk bortfald af medlemskab.

§ 11 Hvor foreningen lader en indgået lejeaftale med et medlem bringe til ophør efter bestemmelserne i lejekontraktens pkt. 7 gælder følgende:

1) Ophævelse af et medlemskab skal meddeles den pågældende i anbefalet skrivelse indeholdende dato for ophævelse og dens årsag samt de rettigheder, det pågældende medlem har til medtagelse af bebyggelse m.v. jfr. Vedtægtens § 10.

2) Haveloddet skal fraflyttes på dato for lejemålets ophævelse, medmindre andet aftales med foreningens bestyrelse.

3) Foreningens bestyrelse er berettiget til at begære udsættelse ved fogedrettens hjælp, såfremt dette anses for nødvendigt.

§ 12 Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtig at svare foreningen leje og andre ydelser haveloddet vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort.

§ 13 Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabetsårets afslutning og med en dagsorden, som i det mindste skal indeholde følgende punkter:

1) Protokol
2) Bestyrelsens beretning over det forløbne år
3) Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning
4) Driftsbudgettet for det kommende år
5) Forslag til behandling
6) Valg af bestyrelse m.m.
7) Eventuelt

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer stiller krav derom med angivelse af dagsorden.

§ 15 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og udsendes til medlemmerne 7 dage før generalforsamlingen, hvorefter de skal optages på dagsordenen.

På generalforsamlingen kan stilles ændringsforslag.
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes ægtefælle/samlever.
Hvert havelod har én stemme.

For så vidt angår ekstraordinær generalforsamling kan der ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 16 På generalforsamlingen gælder simpel stemmeflerhed, dog kræves der til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i foreningens love og på foreningens opløsning og hvor det drejer sig om optagelse af kollektive lån samt vedtægtsændringer, at beslutningen vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot én stemmeberettiget måtte forlange dette.

§ 17 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

§ 18 Bestyrelsen og udvalg

Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger vælger generalforsamlingen en bestyrelse.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer der er valgt for en periode af 2 år.
Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg alle lige år.
Kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant er på valg i alle ulige år.
Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen direkte, bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær m.v.
Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges aktive medlemmer.

Der kan kun vælges 1 tillidsmand pr. have.
Bestyrelses- og suppleantvalg er 2-årige.
Genvalg kan finde sted.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen, som er valgt i samme periode som det fratrædende bestyrelsesmedlem – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.

Kan bestyrelsen i tilfælde af et eller flere medlemmers fratræden på en og samme gang ikke suppleres op gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til en ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje.

Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode.

Til vurderingsudvalget vælges 3 medlemmer samt 1 suppleant på ulige år.
Til festudvalget vælges 6 medlemmer ligeledes på ulige år.

§ 19 I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke m.m., ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledet af vedtægtens § 18.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvori han/hun eller en med denne beslægtet person er impliceret, eller han/hun på anden måde er personligt interesseret.

Der føres referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.
Referat godkendes af bestyrelsen.

§ 20 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes forfald af den eventuelle stedfortræder så ofte, anledning skønnes at forelægge, eller når blot ét medlem af bestyrelsen måtte begære dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 21 I forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab.

§ 22 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og må før offentliggørelse være underskrevet af foreningens kasserer.
Revision skal foretages af en ekstern registreret revisor.

§ 23 Det reviderede årsregnskab udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 24 Foreningens opløsning

Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, vil foreningens formue være at overføre til den forening, som viderefører det nye haveområde og med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer med hensyn til tilbagebetaling af kapitalindskud m.v. som påhvilede den opløste forening.

Hvis foreningens opløsning skyldes, at foreningen helt ophører med at drive kolonihaver, vælges der samtidig med beslutningen om foreningens opløsning 2 likvidatorer, som forestår betalingen af foreningens påhvilede gæld og tilbagemelding til medlemmerne af de beløb, såsom kapitalindskud m.v. de ved opgivelsen af havelejemålet har krav på. Hvis der – når gæld og medlemstilgodehavender er betalt – er nogen formue tilovers, overgår den til Kolonihaveforbundet for Danmark/Kredsen til anvendelse i overensstemmelse med forbundets formål.

§ 25 Ændringer i foranstående vedtægter skal indsendes til Kolonihaveforbundet for Danmark til udtalelse forinden generalforsamlingens behandling.

§ 26 I tvivlsspørgsmål henvises til Kolonihaveforbundets standardvedtægter.